Kodwa uthando lwakhe


 • ImiBhalo YeBhayibheli Ngothando LukaNkulunkulu Kithina
 • Amabinzana angama-33 asuka kwimovie "Ndifuna wena"
 • "Uthando phakathi kwendoda nowesifazane" - indzaba-agumenti
 • Ama-tattoos omama, izindlela ezinhle zokuhlonipha umama wakho
 • Indlela ubonisa uthando lwakho intombazane
 • Indlela ifakazise kuye ukuthi ngiyamthanda? Okufanele ukwenze ukufakazela uthando lwakhe
 • Indlela yokujongana nothando lokuqala lomntwana
 • ImiBhalo YeBhayibheli Ngothando LukaNkulunkulu Kithina

  Nazi amavesi eBhayibheli othandweni lukaNkulunkulu ngathi: Johane 3: Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kakhulu, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze bonke abakholwa kuye bangabhubhi, kepha babe nokuphila okuphakade. UNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe emhlabeni ukuze ingabi ukwahlulela umhlaba, kodwa ukusindisa umhlaba ngaye.

  Hlalani othandweni lwami. Uma ulalela imiyalo yami, uhlala othandweni lwami, njengoba nje ngilalela imiyalo kaBaba futhi ngihlala othandweni lwakhe. Ngikutshele lezi zinto ukuze ugcwale injabulo yami. Yebo, injabulo yakho iyochichima!

  Lo ngumyalo wami: Thandanani ngendlela efanayo engikuthandayo. Ayikho uthando olukhulu kunokuba ubeke ukuphila komuntu ngenxa yabangane bakhe.

  Ningabangane bami uma nenza lokho engikuyalayo. Angisayikubiza ngokuthi yizigqila, ngoba inkosi ayizifihli izigqila zayo. Manje ningabangane bami, ngoba nginitshele konke uBaba angitshele khona. Ngimise ukuba uhambe futhi uvelise izithelo ezihlala njalo, ukuze uBaba akunike noma yini oyicelayo, usebenzisa igama lami.

  Lona ngumyalo wami: Thandanani. Yilokho esikwaziyo ukuthi sikhona kuye NIV 1 Johane 4: 7 Bathandekayo, ake siqhubeke sithandana, ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Noma ubani othandayo ungumntwana kaNkulunkulu futhi uyazi uNkulunkulu. Kodwa noma ubani ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando. UNkulunkulu wabonisa ukuthi wasithanda kangakanani ngokuthumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni ukuze sibe nokuphila okuphakade ngaye.

  Lona uthando lwangempela-hhayi ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi wasithanda futhi wathumela iNdodana yakhe njengomhlatshelo wokususa izono zethu. Bathandekayo, ngoba uNkulunkulu wasithanda kakhulu, ngokuqinisekile kufanele sithandane. Akekho oke wabona uNkulunkulu. Kodwa uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, futhi uthando lwakhe lubonakaliswa ngokugcwele kithi.

  Futhi uNkulunkulu usinike uMoya wakhe njengobufakazi bokuthi siphila kuye futhi yena kithi. Ngaphezu kwalokho, sibonile ngamehlo ethu futhi manje sibonisa ukuthi uYise wathumela iNdodana yakhe ukuba ibe nguMsindisi wezwe. Bonke abavuma ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu uNkulunkulu uhlala kubo, futhi bahlala kuNkulunkulu.

  Siyazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kangakanani, futhi sibeke ithemba lethu othandweni lwakhe. UNkulunkulu uluthando, futhi bonke abahlala othandweni bahlala kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uhlala kubo. Futhi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo. NKJV Roma 8: Ngoba ngiyaqiniseka ukuthi noma ukufa noma ukuphila, noma izingelosi noma amademoni, noma okwamanje noma ikusasa, nanoma yimuphi amandla, noma ukuphakama noma ukujula, noma yini enye kuyo yonke indalo, kuyokwazi ukusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu kuKristu Jesu iNkosi yethu.

  UNkulunkulu ubusisa labo abalilayo, ngoba bayoduduzwa. UNkulunkulu ubusisa labo abathobekile, ngoba bayokudla ifa lomhlaba wonke. UNkulunkulu ubusisa labo abalambileyo futhi bomele ubulungiswa, ngoba bayokwaneliseka. UNkulunkulu ubusisa labo abanesihawu, ngoba bayoboniswa isihe. UNkulunkulu ubusisa labo abanhliziyo zabo zihlanzekile, ngoba bazobona uNkulunkulu. UNkulunkulu ubusisa labo abasebenza ngokuthula, ngoba bayobizwa ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu.

  UNkulunkulu ubusisa labo abashushiswayo ngokwenza okuhle, ngoba uMbuso weZulwini ungowabo. I-NLT Mathewu 5: Kepha ngithi kini: Thandani izitha zenu, nibusiseni abakuqalekisayo, nenze okuhle kwabakuzondayo, nithandazele labo abakuzondayo, nabashushisayo, ukuba nibe ngabantwana bakaYihlo osezulwini; ngoba wenza ilanga laKhe livuke phezu kokubi nokuhle, futhi uthumela imvula kwabaqotho nabangalungile. NKJV Galathiya 5: Umoya kaNkulunkulu usenza sibe nomusa, ujabule, unokuthula, unesineke, unomusa, ulungile, uthembekile, unomoya omnene futhi ulawula.

  Akukho mthetho ophikisana nokuziphatha nganoma iyiphi yalezi zindlela. Bongani uNkulunkulu wabonkulunkulu. Uthando lwakhe luhlala phakade. Bongani iNkosi yamakhosi. CEV Efesu 3: Khona-ke uKristu uzokwenza ikhaya lakhe ezinhliziyweni zakho njengoba uthembela kuye. Izimpande zakho ziyokhula zibe othandweni lukaNkulunkulu futhi zihlale ziqinile. Futhi kungenzeka ukuthi unamandla okuqonda, njengoba bonke abantu bakaNkulunkulu kufanele baqonde, ukuthi kangakanani, kangakanani, kangakanani nokuthi uthando lwakhe lujulile kangakanani.

  Kwangathi ungathola uthando lukaKristu, nakuba lukhulu kakhulu ukuyiqonda ngokugcwele. Khona-ke uzokwenziwa uphelele ngokugcwele konke impilo namandla avela kuNkulunkulu. Yiba namandla futhi ube nesibindi. Ungasabi; ungadangali, ngoba iNkosi uNkulunkulu wakho izakuba lani nomaphi lapho uya khona. Isihe sakhe asisoze saphela. Ukuthembeka kwakhe kukukhulu ; isihe sakhe siqala kabusha njalo ekuseni. I-NLT Roma Ngithandaza ukuthi uNkulunkulu, umthombo wethemba, uzokugcwalisa ngokuphelele ngenjabulo nokuthula ngoba uthembela kuye.

  Khona-ke uzochichima nethemba elithemba ngamandla kaMoya oNgcwele. I-NLT Also see.

  Amabinzana angama-33 asuka kwimovie "Ndifuna wena"

  Ake siqale sibheke umbono olula kodwa omuhle wokuhlonipha umama wakho. Akukona okungaphezulu noma okuncane ukukukhuthaza egameni umama ukuyidweba kwezinye izilimi.

  Lo mklamo ulungele ama-tattoos amancane futhi aqondisisa kakhulu, ngoba imvamisa kuyigama elifushane noma umlingiswa, njengasesimweni samaShayina elibukeka lilihle ezindaweni ezifana nesihlakala, iqakala, iminwe Umsebenzi wakhe, uthando lwakhe Fuente. Impela unyoko, noma ekuthanda, unezinkanuko eziningi, futhi impela phakathi kwalezi zinkanuko kukhona nomsebenzi.

  Yikuphi okuhle, ngoba kungasebenza njengokukhuthazwa kwe-tattoo yakho elandelayo! Ihambisana nento esemqoka yomsebenzi wegama lakho umama ukukhombisa ukuthi ukwenzele yena hhayi omunye umuntu. Sebenzisa isitayela esihambisana nomsebenzi wakho kanye nomlingiswa wakho ukufeza isitayela esifeziwe.

  Isibonelo, owendabuko angasebenzela ngokuphelele omama bamatilosi, i-pin-up yemishini Ukuzilibazisa komama Fuente. Kepha hhayi abesifazane kuphela abasebenza emsebenzini nasemndenini. Kwesinye isikhathi inkanuko yangempela kamama kuyindlela yakhe yokuzilibazisa. Kungakho phakathi kwama-tattoos omama sithola izinto eziningi zokuzilibazisa zomama ezingasukela ekuthungeni, ekubetheni ngomnsalo kuya kwezemidlalo enempilo yokuthola izinzwa zakho Uma ungeke ukhulelwe umama wakho ngaphandle kwesibhamu se-paintball ezandleni zakhe, sekuyisikhathi sokukhetha ukumenza afe ngomklamo onjalo.

  Njengasesimweni esedlule, Yimiklamo ongayinikeza ithoni ejwayelekile noma ejulile ngokuya ngesitayela socezu. Iya ngosayizi omkhulu ukuze imininingwane ibonakale. Izintandokazi zakho esikhunjeni sakho Mhlawumbe, ngakolunye uhlangothi, okukukhumbuza kakhulu kunina akuwona umsebenzi wakhe noma ukuzilibazisa kwakhe, kodwa uthando lwakhe lokuthize ngokukhethekile. Ngokwesibonelo, Mhlawumbe umama wakho noma ubengumuntu othanda ngempela ama-roses futhi ufuna ukumkhumbula ngesikhumba sakho. Ungakhuthazwa futhi ngezinto ezifana nesibonakaliso sabo se-zodiac, itshe lakhe lokuzalwa noma enye into ayihlobise yena noma yena.

  Izinkumbulo zomndeni Fuente. Eminye imibono ethe xaxa kodwa epholile ngokulinganayo yamathambo walolu hlobo yilezo ezisuselwa ezithombeni zomndeni.

  Noma ngabe iyi-tattoo enkulu kakhulu futhi engokoqobo kumklamo olula oveza inhloso yesithombe, izinketho zokubamba izikhathi ezibalulekile zikanyoko esikhumbeni sakho cishe azipheli. Thola isithombe sakhe eyedwa noma uhambisane nawo wonke umndeni kanye nomdwebi wochwepheshe womdwebo womdwebo womklamo oyingqayizivele. Izinhliziyo nezinye izimpawu zothando Singakhohlwa kanjani ngenkosi yama-tattoos omama?

  Yize kungabonakala sengathi baphelelwe yisikhathi ngandlela thile, okwakudala okufana nalokhu kungabuya ne-twist ebenza babe banamuhla futhi babe ngabantu. Khetha kahle imibala nesitayela ngisho ne-typography ukuze idizayini ikhanye futhi ivelele. Imiklamo yezingathekiso Fuente. Ekugcineni, omunye umqondo omuhle ukukhuthazwa ngento efanekisa kakhulu ukuhlonipha umama wakho.

  Isibonelo, ngokuma, ngemibala Lezi zinhlobo zemiklamo zingezokuqala kakhulu, ngaphandle kokungabaza, kepha futhi nesihloko esinzima kakhulu ukuhlukanisa ekuqaleni. Siyethemba ukuthi sikunikeze imibono embalwa kumama wakho wamathambo, ngoba umama munye kuphela, kepha ama-tattoos angamakhulu!

  Sitshele, ingabe ugqoka ucezu lokuhlonipha umama wakho? Ucabangani ngale mibono? Sazise kumazwana abekiwe! Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha. Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Ama-tattoos omama, izindlela ezinhle zokuhlonipha umama wakho Amanye ama-tattoo ahlobene.

  "Uthando phakathi kwendoda nowesifazane" - indzaba-agumenti

  Khetha esitolo yokuthi kucace kakhulu ukwazi ukuveza imizwa yakho naphambili bamphathele othandiweyo wakhe. Zama ukukhetha engavamile "ekhuluma 'zalesi sihlahla bese utshela othandekayo wakhe ebonisa imbali ngayinye. Futhi akufanele nje iholidi, kodwa futhi sibe nokuphila okuvamile. Owesifazane angaba kusimangaze futhi dinner yothando okulungiselelwe isandla sakho. Thola ukuthi izitsha ukhetha, onjani umculo uyabathanda.

  Bhala konke, kwenza umoya romantic ngosizo Balloons, amakhandlela nempepho izimbali. Futhi ungakhohlwa ukuthi uma sesidlile ukuze umumeme ukudansa. Nokho, uma uya ukuze umumeme ukushada nawe, kuyobe sekuba i-yindlela enhle. Iya kwakusihlwa esitolo uswidi, cela nomthengisi okupakisha ibhokisi nge indandatho phakathi amaswidi, ukuthi lubonakale neze.

  Futhi eyodla, unikele kuye uswidi. Impela uyoba isibonelo sendlela ukubonisa intombazane uthando lwakhe. Khumbula ukuthi umuzwa liyobuna sengathi isitshalo, uma nsuku zonke akuyona ukuyinisela futhi bawunakekele. Kodwa abanjalo izidalwa mnene njengoba abesifazane, zidinga ukunakekelwa yakho futhi udinga uthando lwakhe.

  Ama-tattoos omama, izindlela ezinhle zokuhlonipha umama wakho

  Zama ukubamangaza, ibanike uthando nsuku zonke, ebonisa ukunakwa romance. Similar articles. Ke le ncwadi sele indingene ngeliso lasekunene.

  Ngendlela efanayo nebali lam, amathandabuzo ale protagonist asebenzela ukwazisa abalinganiswa ukusuka kwelinye icala elimnyama ukuya kwisakhiwo. Kuba kuvela ukuba uMayo, intombazana ekwaziyo ukupasa igqwirha, iwela indlela yomphenyi ukuze akhulise zonke ezo zityholo malunga nemvelaphi yokubulawa kwabantu ezenze ngathi kuhlanjululwa.

  Ngexesha lohambo kunye nohambo phakathi kwethu sobabini, safumana indawo enomdla yaseSpain ezele ziinkolelo kunye nomlingo okhomba kuphela kwiminqweno evela kwezonyango ukuya kweyeemvakalelo, kodwa, ngelo xesha, yaguqula ingcinga edumileyo yaba zizipela, uloyiko. Ukusuka kubumfama beYago iyelenqe lakhiwa ngo apho ukusilela okunje kuphosa umlinganiswa kubumnyama obuninzi kunobo bobumfama bakhe.

  Kuphela kukusebenza kukayise phantsi kwenkundla yeeMonarchs zamaKhatholika okumsindisayo ekugqibeleleni ekwaliwe njengaye nawuphi na omnye umntu onokusilela. Kuloo nkundla i-Iago ayivuyi, ihlabathi livala ngomqondo ongenakukwazi ukulahla. Angisayikubiza ngokuthi yizigqila, ngoba inkosi ayizifihli izigqila zayo. Manje ningabangane bami, ngoba nginitshele konke uBaba angitshele khona.

  Ngimise ukuba uhambe futhi uvelise izithelo ezihlala njalo, ukuze uBaba akunike noma yini oyicelayo, usebenzisa igama lami.

  Indlela ubonisa uthando lwakho intombazane

  Lona ngumyalo wami: Thandanani. Yilokho esikwaziyo ukuthi sikhona kuye NIV 1 Johane 4: 7 Bathandekayo, ake siqhubeke sithandana, ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Noma ubani othandayo ungumntwana kaNkulunkulu futhi uyazi uNkulunkulu. Kodwa noma ubani ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando.

  UNkulunkulu wabonisa ukuthi wasithanda kangakanani ngokuthumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni ukuze sibe nokuphila okuphakade ngaye. Lona uthando lwangempela-hhayi ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi wasithanda futhi wathumela iNdodana yakhe njengomhlatshelo wokususa izono zethu.

  Indlela ifakazise kuye ukuthi ngiyamthanda? Okufanele ukwenze ukufakazela uthando lwakhe

  Bathandekayo, ngoba uNkulunkulu wasithanda kakhulu, ngokuqinisekile kufanele sithandane. Akekho oke wabona uNkulunkulu.

  Kodwa uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, futhi uthando lwakhe lubonakaliswa ngokugcwele kithi. Futhi uNkulunkulu usinike uMoya wakhe njengobufakazi bokuthi siphila kuye futhi yena kithi. Ngaphezu kwalokho, sibonile ngamehlo ethu futhi manje sibonisa ukuthi uYise wathumela iNdodana yakhe ukuba ibe nguMsindisi wezwe.

  Indlela yokujongana nothando lokuqala lomntwana

  Bonke abavuma ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu uNkulunkulu uhlala kubo, futhi bahlala kuNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kangakanani, futhi sibeke ithemba lethu othandweni lwakhe. UNkulunkulu uluthando, futhi bonke abahlala othandweni bahlala kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uhlala kubo.


  Kodwa uthando lwakhe