Mga butlig sa ari ng lalaki


 • FIND OUT ANYTHING ABOUT SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH
 • HIV / AIDS Support Group
 • Trichloroacetic acid TCA Interferon Ang sakit na genital herpes naman ay ginagamitan ng mga sumusunod na mga antiviral na mga gamot: Acyclovir Valacyclovir Samantala, ang sipilis syphilis ay ginagamot sa pamamagitan ng antibiotic na penicillin.

  Anu-ano naman ang mga hakbang o mga pamamaraan na maaaring gawin upang makaiwas sa mga STD? Ay mga paraang ito ay ang mga sumusunod: Image Source: www. Ang isa sa pinaka-mabisang paraan ng pag-iwas sa pagkakaroon ng STD ay ang pagpigil sa sarili sa mula pakikipagtalik, lalo na sa mga taong hindi naman kakilala. Pamalagiin ang kaugnayan sa ka-relasyong walang STD. Napakalaki rin ng magagawa sa pag-iwas sa STD ng pamamalagi ng relasyon sa iisa lamang tao na hindi apektado ng sakit na ito.

  Iwasan ang anumang paraan ng pakikipagtalik hanggang sa ikaw at ang magiging katalik ay makapagpasuri. Sikaping magpabakuna muna laban sa human papillomavirus HPV at hepatitis B at C bago makipagtalik sa kaninuman.

  Gumamit ng condom at mga dental dam. Ang maayos at wasto na paggamit ng mga condom at dental dam ay makatutulong upang maiwasan ang pagkakadikit ng balat sa mga mucous membrane ng ari ng katalik. Sa pagpili ng condom, tiyakin na ang gagamitin ay gawa sa latex at hindi sa mga natural membranes. Pag-iwas sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. Kapag ang tao ay lasing o kaya ay lango dahil sa mga nakalalasing na inumin o droga, maaari siyang malantad sa mga gawaing hindi niya makontrol, kagaya ng mga mapanganib na kaugaliang Magkaroon ng bukas na pag-uusap.

  Bago makipagtalik, lalo na sa bagong kakilala, magkaroon muna ng bukas na pag-uusap ukol sa ligtas na paraan ng pakikipagtalik. Dapat na magkasundo ang bawat isa ukol sa kung ano ang mga gawaing sexual na katanggap-tanggap para sa kanila. Pag-isipan ang pagpapatuli. Kung hindi pa tuli, dapat ay pag-isipan ito ng isang lalaki. May mga pag-aaral na nagpapatunay ukol sa bisa ng pagpapatuli laban sa pagkakaroon ng HIV. Makatutulong din ito upang maiwasan ang pagkalat ng HPV at genital herpes.

  Pag-isipan ang paggamit ng PrEP. Ang PrEP, o pre-exposure prophylaxis ay ang paraan ng paggamit ng pinagsamang mga gamot na emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate Truvada.

  Nakatutulong ito upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng STD, lalo na ng HIV, sa mga taong may mataas na panganib na magkaroon nito. Subalit, dapat tandaan na ang pamamaraang ito ay ginagamit batay sa payo ng doktor. Upang makatulong sa lalo pang pag-iwas sa mga STD, mahalagang malaman kung anu-ano ang mga uri ng sakit na ito. Mga Uri ng STD Dapat maunawaan na hindi lahat ng impeksyon sa ari, lalo na ng mga kababaihan, ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, kagaya ng ilang uri ng impeksyong bunga ng fungi.

  Ang mga sumusunod ay ang mga kilalang uri ng mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik: Bacterial Vaginosis BV. Ang kondisyong ito ay maituturing na pinaka-karaniwang uri ng impeksyon sa ari ng mga babae, lalo na sa mga may edad 15 hanggang 44 na taong gulang. Ang ilan sa mga sintomas nito ay ang pangangati at ang pag-agos ng likido mula sa ari na may masangsang na amoy. Ito ay karaniwang ginagamot gamit ang mga Chancroid.

  Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong dulot ng bacterium na Haemophilus ducreyi. Nagdudulot ito ng pagkakaroon ng mga bukas na sugat sa paligid ng ari ng lalaki o babae.. Granuloma inguinale. Ang sakit na ito ay dulot ng bacterium na Klebsiella granulomatis na dating kilala bilang Calymmatobacterium granulomatis. Ito ay makikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ulcer sa ari. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng pamamaga ng atay.

  Ito ay karaniwang dulot ng Subalit, maaari rin itong dulot ng iba pang kondisyon. Ang sakit na ito ay matatagpuan sa ari.

  Ito ay dulot ng herpes simplex virus HSV. Maaari itong mamalagi sa katawan nang ilang taon at magpakita ng mga pabalik-balik na mga sintomas, kagaya ng pananakit, pangangati, o pagsusugat ng ari.

  Human Papillomavirus HPV. Ang virus na ito ay nagdudulot ng pinaka-karaniwang uri ng impeksyon na bunga ng pakikipagtalik. Karaniwan itong nawawala nang kusa. Subalit, kapag napabayaan ay maaari itong magdulot ng mga genital warts o kaya ay ng kanser. Maaari ring maapektuhan ng virus na ito ang bibig at lalamunan. Klamidya Chlamydia. Ang sakit na ito ay isa sa mga pinaka-karaniwang uri ng STD. Ito ay dulot ng bacterium na Chlamydia trachomatis na maaaring umapekto sa mga lalaki at mga babae.

  Sa mga kababaihan, maaaring magkaroon ng klamidya sa cervix, sa rectum, o sa lalamunan. Sa mga kalalakihan naman ay maaaring magkaroon ng klamidya sa loob ng ari, sa rectum, o sa lalamunan. Kulugo sa ari Genital warts. Ang kondisyong ito ay ang pagkakaroon ng mga maliliit na kulugo sa may butas ng puwet o kaya sa sa paligid ng ari.

  Ang sakit na ito Ito ay ang pangmatagalang pabalik-balik na impeksyon sa lymphatic system dulot ng tatlo sa mga uri ng bacterium na Chlamydia trachomatis na iba sa nagdudulot ng klamidya sa ari.

  Molluscum Contagiosum. Ang impeksyong ito ay dulot ng virus na umaapekto sa balat. Ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mga bukol sa bahaging ito ng katawan. Ang mga ito ay maaaring kasing liit ng pinhead o kasing laki ng pambura ng lapis. Ang mga bukol na ito ay hindi masakit, subalit lubhang nakahahawa kapag nagsugat. Mucopurulent Cervicitis MPC. Maaari rin naman itong dulot ng iba pang mga mikrobyo. Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong umaapekto sa mga reproductive organ ng mga babae.

  Nagkakaroon nito kapag ang impeksyon ay kumalat mula sa ari papunta sa uterus, fallopian tube, o sa mga obaryo. Ang PID ay maaaring walang mga palatandaan o sintomas.

  Ang mga ito ay mga maliliit na parasitikong insekto na sumisipsip ng dugo bilang pagkain nito. Namamahay ang mga crab lice sa mga buhok sa paligid ng ari, subalit maaari rin silang matagpuan sa mga buhok sa iba pang bahagi ng katawan. Ang kondisyong ito ay umaapekto sa balat na nagbubunga ng pangangati at pagkakaroon ng mga pantal.

  Ito ay dulot ng isang uri ng maliit na insekto na kung tawagin ay sarcoptes scabiei. Ang pangangating bunga ng mga insektong ito ay dulot ng allergic reaction ng katawan sa kanilang mga itlog at mga dumi na nanunuot sa balat. Sipilis Syphilis. Ang sakit na ito ay bunga ng impeksyong dulot ng bacterium na Treponema pallidum. Ito ay maaaring gamutin sa pag-uumpisa nito. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga sugat na dinudulot nito na kung tawagin ay mga Trichomoniasis.

  Ang sakit na ito na dulot ng isang uri ng parasitiko ay tinatawag ding Ito ay nagagamot na uri ng STD. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang pangangati ng ari, pagkakaroon ng masangsang na likido rito, maging ang pagkakaroon ng pananakit sa ari tuwing umiihi. Tulo Gonorrhea. Ang sakit na ito ay dulot ng isang uri ng bacteria na maaaring umapekto sa mga lalaki at babae.

  Umaapekto ito sa urethra, rectum, maging sa lalamunnan. Maaari rin itong umapekto sa cervix ng mga kababaihan.

  The vagina is just as important as any other body part of a woman, and should also be kept healthy. Fertility, sexual desire, and ability to reach orgasm can all be affected by vaginal problems. Having vaginal health issues can affect your self-confidence, and cause stress or problems between you and your partner. Make sure you have optimal vaginal health; know what you can do to keep your vagina healthy, and watch out for symptoms that could be signs of any problem.

  Various factors can affect your vaginal health, and they include: Unprotected sex. Forceful sex or injury to the pelvic area. These can result in vaginal trauma or micro-tears in the vagina. Health conditions or treatments. Endometriosis and pelvic inflammatory disease PID are just some of the conditions that might cause painful sex.

  Taking certain antibiotics can increase the risk of vaginal yeast infection. Contraceptives and feminine-hygiene products.

  Barrier contraceptives such as condoms can irritate the vagina. Pregnancy and childbirth. While you are pregnant, you will have increased vaginal discharge, but you will not have your monthly menstruation until your baby is born. Vaginal tears and decreased muscle tone in the vagina are relatively common if you have a vaginal delivery during childbirth.

  Psychological issues. Anxiety and depression can contribute to a decreased level of sexual arousal, and lead to uncomfortable or painful sex. Trauma such as sexual abuse or a painful sexual experience in the past can cause pain associated with sex. Hormone levels.

  Hormones play an important role in sexual arousal; changes in hormone levels can affect your vagina and arousal. For example, estrogen levels decline after menopause and while breastfeeding. This can cause thinner vaginal lining and sparse lubrication, which can make sex painful.

  Normal Vaginal Discharge Just as how a mouth produces saliva, a healthy vagina produces its own secretions to cleanse and regulate itself. These are normal vaginal discharge, and should not be interfered with because disrupting the delicate balance of vaginal secretions makes it easier to develop vaginal infections.

  There are a few reasons why the vagina produces normal discharge: it cleanses and moistens the vagina, and helps prevent or fight infections. The color, texture, and amount of vaginal fluids may vary throughout the menstrual cycle—this is normal, but there are some changes in discharge that may be signs of a problem. Knowing the differences between normal and abnormal vaginal discharge will help you watch out over yours for any indication of a problem. Normal vaginal fluids are usually thin, sticky, and elastic, or they can be thick and gooey, and their color should be clear, white, or off-white.

  Vaginal Infection Candidiasis yeast infection , bacterial vaginosis, and trichomoniasis are some of the common vaginal infections that cause abnormal vaginal discharge with or without having sex, while gonorrhea is a sexually transmitted infection STI that can also cause changes in vaginal discharge.

  Consult a doctor as soon as possible if you notice any changes in your vaginal discharge or if you think you have a problem. Yeast Infection Candidiasis, or commonly known as yeast infection, may make your discharge very white and thick, like cottage cheese. It usually does not make your discharge have a strong odor, but it may cause severe itching and a burning sensation. Trichomoniasis Trichomoniasis is a common STI that often makes the vagina itchy, and urinating painful.

  Discharge becomes yellow-green and frothy, and have a strong odor. Doing so will prevent your vagina from getting any bacteria from the rectal area. Avoid wearing tight pants, leggings, swimsuits, and sports pants for long periods. Change your laundry detergent or fabric softener to a gentler one if you think it irritates your genital area.

  Find out what condom and lube works best for you because some latex and gels may cause irritation for you. Take a bath daily, and pat your genital area dry before wearing clothes. This may cause imbalances in the natural vaginal environment.

  Normal Vaginal Discharge Just as how a mouth produces saliva, a healthy vagina produces its own secretions to cleanse and regulate itself.

  FIND OUT ANYTHING ABOUT SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH

  These are normal vaginal discharge, and should not be interfered with because disrupting the delicate balance of vaginal secretions makes it easier to develop vaginal infections. There are a few reasons why the vagina produces normal discharge: it cleanses and moistens the vagina, and helps prevent or fight infections. The color, texture, and amount of vaginal fluids may vary throughout the menstrual cycle—this is normal, but there are some changes in discharge that may be signs of a problem.

  Knowing the differences between normal and abnormal vaginal discharge will help you watch out over yours for any indication of a problem. Normal vaginal fluids are usually thin, sticky, and elastic, or they can be thick and gooey, and their color should be clear, white, or off-white. Vaginal Infection Candidiasis yeast infectionbacterial vaginosis, and trichomoniasis are some of the common vaginal infections that cause abnormal vaginal discharge with or without having sex, while gonorrhea is a sexually transmitted infection STI that can also cause changes in vaginal discharge.

  Consult a doctor as soon as possible if you notice any changes in your vaginal discharge or if you think you have a problem. Yeast Infection Candidiasis, or commonly known as yeast infection, may make your discharge very white and thick, like cottage cheese.

  It usually does not make your discharge have a strong odor, but it may cause severe itching and a burning sensation. Trichomoniasis Trichomoniasis is a common STI that often makes the vagina itchy, and urinating painful. Discharge becomes yellow-green and frothy, and have a strong odor. Doing so will prevent your vagina from getting any bacteria from the rectal area. Pagkaduwal nausea at pagsusuka.

  Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri, ang kolon kanser ay maaring matuklasan bago pa magkaroon ng mga sintomas, kung kalian ito ay pinakamadaling maagapan at mapagaling. Bagamat ang mga kabataan ay maari ring magkaroon, ito ay mas bihira. Sa kabutihang palad, bihira lamang ang mga ganitong sakit sa bansa. Ang mga babaeng nagkaroon ng kanser sa matris, obaryo at suso ay mas nanganganib magkaroon ng colon kanser. Ang colon kanser ay kadalasang nagsisimula sa panloob na balot lining ng malaking bituka.

  Sa paglaki ng tumor, maaari itong bumara sa dinaraanan ng dumi kung kaya nagkakaroon ng mga sintomas. Ang tiyan ay maari ring lumaki at ang malaking bituka ay maaring mabutas.

  Ang colon kanser ay maaring kumalat sa ibang mga bahagi ng katawan metastasis sa pamamagitan ng dugo at sistemang limpatika. Ang karaniwang pinipuntahan ay ang atay, baga at peritonyo peritoneum. Ang colon kanser ay may mga antas stages ayon sa kalubhaan severity. Stage 1 — ang kanser ay nasa loob lamang ng dinding wall ng malaking bituka.

  Stage 2 — ang kanser ay lumabas na sa dinding ng malaking bituka. Stage 3 — ang kanser ay kumalat na sa mga kulani lymph nodes na nakapalibot sa kolon. Stage 4 — ang kanser ay kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Kapag ang tao ay lasing o kaya ay lango dahil sa mga nakalalasing na inumin o droga, maaari siyang malantad sa mga gawaing hindi niya makontrol, kagaya ng mga mapanganib na kaugaliang Magkaroon ng bukas na pag-uusap.

  Bago makipagtalik, lalo na sa bagong kakilala, magkaroon muna ng bukas na pag-uusap ukol sa ligtas na paraan ng pakikipagtalik. Dapat na magkasundo ang bawat isa ukol sa kung ano ang mga gawaing sexual na katanggap-tanggap para sa kanila.

  Pag-isipan ang pagpapatuli. Kung hindi pa tuli, dapat ay pag-isipan ito ng isang lalaki. May mga pag-aaral na nagpapatunay ukol sa bisa ng pagpapatuli laban sa pagkakaroon ng HIV.

  Makatutulong din ito upang maiwasan ang pagkalat ng HPV at genital herpes. Pag-isipan ang paggamit ng PrEP. Ang PrEP, o pre-exposure prophylaxis ay ang paraan ng paggamit ng pinagsamang mga gamot na emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate Truvada. Nakatutulong ito upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng STD, lalo na ng HIV, sa mga taong may mataas na panganib na magkaroon nito.

  Subalit, dapat tandaan na ang pamamaraang ito ay ginagamit batay sa payo ng doktor. Upang makatulong sa lalo pang pag-iwas sa mga STD, mahalagang malaman kung anu-ano ang mga uri ng sakit na ito. Mga Uri ng STD Rbt splinter canada maunawaan na hindi lahat ng impeksyon sa ari, lalo na ng mga kababaihan, ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, kagaya ng ilang uri ng impeksyong bunga ng fungi.

  Ang mga sumusunod ay ang mga kilalang uri ng mga sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik: Bacterial Vaginosis BV. Ang kondisyong ito ay maituturing na pinaka-karaniwang uri ng impeksyon sa ari ng mga babae, lalo na sa mga may edad 15 hanggang 44 na taong gulang.

  Ang ilan sa mga sintomas nito ay ang pangangati at ang pag-agos ng likido mula sa ari na may masangsang na amoy. Ito ay karaniwang ginagamot gamit ang mga Chancroid. Ang sakit na ito ay isang uri ng impeksyong dulot ng bacterium na Haemophilus ducreyi. Nagdudulot ito ng pagkakaroon ng mga bukas na sugat sa paligid ng ari ng lalaki o babae. Granuloma inguinale. Ang sakit na ito ay dulot ng bacterium na Klebsiella granulomatis na dating kilala bilang Calymmatobacterium granulomatis.

  HIV / AIDS Support Group

  Ito ay makikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ulcer sa ari. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng pamamaga ng atay. Ito ay karaniwang dulot ng Subalit, maaari rin itong dulot ng iba pang kondisyon.

  Ang sakit na ito ay matatagpuan sa ari.


  Mga butlig sa ari ng lalaki