Kusvira gogo


 • Navigation
 • muchembere ambuya vachirova
 • Akadududza akango tarisa pa mboro yangu chete. Ma brakes ekuzvibata sababa vemba akaruza. Ende zvekuti self control zviya unenge wakaguta beche Usiku uhwu ndange ndiri super charged zvekuti dei pressue yemuma chende angu yai mhezhwa yaiwanikwa iri muma thousand Kpa kudarika pressure yematyre e gonyeti 30 ton truck.

  Ndanga ndakatakura abnormal load yekuda beche. Ndakazongo pembenuka Maid avamumaoko mangu.. Ndakatanga kuyamwa mazi mukaka ake zvandisina kumboita chero zamu ra amai vangu nyakubereka. Iye wakangoti ziblambi rangu mbaaa kunge munhu akabata musoro wenyoka. Ndakayamwa kunge kacheche kapedza 3 days nenzara. Ndakazofambisa ruoko kuisa pakati pemakumbo ake wanikei yangova Kariba dam zvayo. Mwana anga atota zvake iyeye. Ndakanzwa oti.. Ndakaiti pfeee zvinyoro nyoro kusvira maid..

  Izvo kwete kunakirwa nemboro chete. Apa mazizamo aichukuchika kunge aiswa mu shake shake kuri kusvira maid wangu. Mwana akatunda kekutanga akago zhamba zvekuti ndakada kumubata muromo. Aka tunda kechipiri pasinanguva, Ndakabva nda mu turna. Ndokumu rarisa ne dumbu. Ndoku vhura makumbo ake, iye akabva anyatso simudza chiuno chikamira kunge manhenga e peacock.

  Achingo simukira ndoku nyatso gwadama nemabvi nemagokora. Beche rose rakauya kumashure. Ndakaona infrastructure anatomy yebeche rake rose. Apa garo nema hips zvaive round kunge zvaka dhirowewa ne compass. Mboro yangu yakashatirwa ikavhura ziso rayo rimwe chete iroro. Ini ndakango bata matako ake , ndokubva mboro yango nanga yega mubeche , kwakutanga kusvira maid. Apa ndipo pandakapa kutenda.

  Beche rake rakaita kunge mune ruoko mukati rwaibatamboro yangu rwuchiregedza zvinyoronyoro. Ndakamboramba ndakai nyudza chete ndisinga koiri ndichinyatso terera kutswinya kwebeche rake. Ndakazotaga kuchimu kwiza iye achito nyanya kukotama futi. Zveshuwa akandikwira, ini rumwe ruoko ruchitekenya mazizamu rumwe kumagaro iye achiita kunge ari pa bhiza akagarira mboro yangu. Ndakazonzwa kanguva oita noise yake ndikaziva kuti wotunda.

  Ipapo machende angu aka regedzera ndikanzwa iye awedzera kuchema ndikaziva kuti atsva ne mhodzi dzaputisirwa mberimberi kwebeche rake. Akangoti zete ari pamusoro pangu. Takambundirana kwekanguva. Hope dzangu dzakauya chopaz. Ndakazo pembenuka ndichitorota ndinamai mufana my wife. Kunoti bamhamha wanei ….. Ndakamuka ndichi nyarakunge mukuwasha aona bhurugwe raambuya. Ndakazopa maid mari yekutenga morning after kuvhara ma one e pregaz.. Ndakabva ndachinja mubhedha musi iwoyo. Ndakazoenda out nebasa ndikadzoka 3 weeks later ndikawana maid adzingwa na mai mufana vachiti vakamubata aine hanzvadzi yavomubedroom make akavhura makumbo degrees achibowa nekunakirwa.

  Kana nekwaari mwana iyeye, murume achamuroora achatapirirwa chaizvo.

  Comments Amai ava vainge vakanaka zvekuti wega unoshaya kuti chii chirikuitika, asi vainge vari vechikuru manje. Murume wavo aiva chidhakwa zvekuti dhuu, apa aitonwa kachasu chaiko dzimwe nguva. Murume wacho ndoiya type yekuti ikashaya hwahwa inobvunda, type iya iri addicted too bad. Dzimwe nguva ndaiti ndichibva kubhawa zvangu ndaitowana yakarara pa gedhe, ndozonoka gedhe mukadzi wacho omuka ovapinza mumba, zveshuwa vakadzi vakashinga, zvimwe zvinhu zvamunogara nazvo mudzimba umu ummmm, makaoma!!!

  Marimwezuro ndainge ndanonokawo hangu kusvika ndichibva kubasa, it was around kuma nine husiku, ndakutosvika paden pangu ndokunzi naambhuya vaya, mkwasha , zvaita zvakanaka ndasangana nemi, ndokumbirawoka ndinotora mudhara wenyu pama shops, ndafonerwa hanzi vanoka vachinwa zvima whisky kumashops uko manje ndirikutya kuenda ndega uye ndogona kushaya anondibatsira kuvatakura Ndakati ehoi amai regai ndingopinda mumba ndinosiya beg rangu ranga rine laptop, ndikuuya mhamhanje.

  Ndakabuda zvangu ndapfeka short ne t-shirt,ndokusvikoti ndatichiendai. Hwanga huri husiku zvaho asi ndainatsoona kuti mai iyi yakabatana zvekuti makare kare ayo yaizvinzwa, apa inezviboda ma hips apa inetukomba mumatama, ndaitombonzwa ma guys mazhinji achiti anoda kuinzwawo chete coz vanoona murume wacho anongogara akadhakwa almost daily, vana vavo varikuchando saka mari dzavo vanadzo and bcause of that mhomhs iyi inogeza haunngamboigairi kuti yakura Tichienda kumashops kudaro, yakatanga kungosasa, murume wangu anobhowa zvisingaiti, chaanogona kunodhakwa chete, hapana kana chimwe chaanogona, ndikati indaa zvikanzi haatobatsiri, iwe gaya kuti chii chaanoita nemadhakirwe iwaya iwe unoaziya, ndikati haa zvakaoma.

  Ndakati regai ndimboivheta ndikati manje kana vachirara kudai vanoseenza here manheru. Zvikanzi ahh mwanangu kuseenza kupiko vakutotiisa panzara, dai ndiriumwe ndakatovasiya zvino hazviite kutongogarira vana asi ndanzwa iyezvino ndatoo nenguva yakareba, nguva zinji vanosvika vakadai , saka hapana hapana. Ndakangoti hangu nechemumoyo hoo? Takabva tasvika paye ndokutowana akarara pama shops apa ainge atosechwa kudhara netukomana, worse haagone ku driver zvese nemukadzi wacho aidai achifamba nemota yaakatengerwa nemwana kuchando plus nemadhakirwe ake mkadzi wacho haatodi.

  Anyway takabatsirana kuvatakura ndokuvaisa pamafudzi, ndokudaidza taxi, takapinda mutaxi muye ndokubva taenda navo pa den, tasvika pa gate zvikanzi naamai vaye ndatichivabatirana wondisiya vaamumba else handingakwanise ndega nhasi kudhakwa kwaro kuri worse, aitoita kubuditsa rute zvake apa ngonono dzanga dzisiri dzenhamo Takapinda navo mumba zvikanzi chingosiya ndavaisa pamubhedha, takapinda navo ndokuvaisa pamubhedha, varara ndobva zvanzi naambhuya vaye, iiii waita basa mwanangu ndaivagona here ndirindega.

  Ipapa vanga vakutaura vega nekuti hana yangu yanga yakurova, mumba manga muine light manje zvandainge ndaona ndiri panze zvanga zvaasiyana, mai yakabatana iyoyo, Mukwasha!!! Ndakangosebera kuna maivaya ndokubva ndavambundira apa hana yangu ichirova zvekuti kana ndega ndakatoshaya kuti ko indaa, vakandimbundirawo back ndokunzwawo hana yavo ichirova.

  Takabatana zvinesimba muhug imomo, apa mboro yakavadhuma dumbu iri, ndakazokaruka ndatotsunzunya ndakutovakisa ivo vaakundikisa back, she whispered munzeve zvikanzi ndisvire mwanangu usatombondirega ndapota hangu!!! Ndakanzwa zemo rangu rese kuwedzera and zvekuti murume wacho anga akarara pambhedha zvanga zvisina basa and am sure tese we calculated tikaona kuti vachamuka mangwana chaiwo, zvandakakwanisa kuita kungodhonzera mai vaye mudinning room mavo, ndakavabata mazamu zvekumbunyikidza zviya apa vainge vaakutobvisa brugwa vega vachifemera mudenga, vachipedza vakabva vatobata pasofa vega, ndakavabhedhenura matako iwayo apa beche ravo rainge ranyata nekutota kare ini mboro ichibudisa masiriri, handina kana kupedza nguva ndakabva ndaishwetedza neshure.

  Ndakaikoira ndichiibata mazamu nekumashure ikoko, apa yaizevezera ichingoti nyatsondisvira mwanangu, maiwee kani, yohwee ukundiiteiko nhai mwana iwee, yoweee!!! Yainge inechuma muchiuno umu, ende yainyatsokoira wena, ndakaikwesha mai iyi iyo haina kutora nguva kutunda, iniwo handina kutora nguva ndakanyanyonakirwa nekuti ndainge ndagara ndakatoimakawo, ndatunda kudaro mboro haina kurara, ndakabva ndaichinja style, ndokuirarisa pasi chaipo. Ndakaishadaburisa ndokutanga kuisvirira pacarpet ipapo asi painge pasiri confortable, zvekuti ndakaisvira till ndakunzwa kusvuuka mabvi ese aya, mai yaichemerera zvinekazeve zeve coz yaisada kuita ruzha manhingi.

  Mai this time yanga yondikoira back yakasimudza chiuno ichirova chikapa, inenge inobva kwamutoko ikoko uko nekuti ndokumwe kunoitwa zvechuma, apa chaindinyerekedza dumbu zvekuti haa ndakanakirwa. Ndakazoti papera kanguva kekuikoira ndazonzwa huronyo houya, tsinga dzese dzorwadza, ndobva ndaitundira muchibereko chaimo ipapo yakatundawo nekuti yakandibata zvinesimba ichitetsura kamhere ichindikochekera nemakumboese.

  Ndapedza yakasimuka zvikanzi waita basa mwanangu wayamura mweya wamwari, urambe wakadaro Born mkwasha. Zemo rinoitisa nezvimwe zvivindi zvisinganzwisisike veduwee!! Share this:.

  Musi uyu ndakangopatika ndasvika kumba kwasekuru kuHatfield zvisina notice wanike sekuru havapo hanzi waenda kumusangano wekuchurch. Takatandara tichiona mamovie tiri vaviri sezvo musikana aiwa aenda ku off zvikomana zviri kuboarding.

  Navigation

  Ndakazonzwa ndakunzi ndapedza kugeza ndaisa mvura yako yekugeza mutub pano hapana anorara asina kugeza, ini nekusada kugeza ndikati ambuya ndogeza chete kana muchindikwesha musana ndichitotamba zvikanzi ndokukwesha. Ndakazopinda mubath kwakukatanura hembe ndichingonopinda mutub ndikaona musiwo wavhurwa mbuya wapinda zvikanzi ndoda kukukwesha musana.

  Ndakaona infrastructure anatomy yebeche rake rose. Apa garo nema hips zvaive round kunge zvaka dhirowewa ne compass. Mboro yangu yakashatirwa ikavhura ziso rayo rimwe chete iroro. Ini ndakango bata matako akendokubva mboro yango nanga yega mubechekwakutanga kusvira maid. Apa ndipo pandakapa kutenda. Beche rake rakaita kunge mune ruoko mukati rwaibatamboro yangu rwuchiregedza zvinyoronyoro. Ndakamboramba ndakai nyudza chete ndisinga koiri ndichinyatso terera kutswinya kwebeche rake.

  Ndakazotaga kuchimu kwiza iye achito nyanya kukotama futi. Zveshuwa akandikwira, ini rumwe ruoko ruchitekenya mazizamu rumwe kumagaro iye achiita kunge ari pa bhiza akagarira mboro yangu.

  Ndakazonzwa kanguva oita noise yake ndikaziva kuti wotunda. Ipapo machende angu aka regedzera ndikanzwa iye awedzera kuchema ndikaziva kuti atsva ne mhodzi dzaputisirwa mberimberi kwebeche rake. Akangoti zete ari pamusoro pangu. Takambundirana kwekanguva.

  Takabatana zvinesimba muhug imomo, apa mboro yakavadhuma dumbu iri, ndakazokaruka ndatotsunzunya ndakutovakisa ivo vaakundikisa back, she whispered munzeve zvikanzi ndisvire mwanangu usatombondirega ndapota hangu!!! Ndakanzwa zemo rangu rese kuwedzera and zvekuti murume wacho anga akarara pambhedha zvanga zvisina basa and am sure tese we calculated tikaona kuti vachamuka mangwana chaiwo, zvandakakwanisa kuita kungodhonzera mai vaye mudinning room mavo, ndakavabata mazamu zvekumbunyikidza zviya apa vainge vaakutobvisa brugwa vega vachifemera mudenga, vachipedza vakabva vatobata pasofa vega, ndakavabhedhenura matako iwayo apa beche ravo rainge ranyata nekutota kare ini mboro ichibudisa masiriri, handina kana kupedza nguva ndakabva ndaishwetedza neshure.

  Ndakaikoira ndichiibata mazamu nekumashure ikoko, apa yaizevezera ichingoti nyatsondisvira mwanangu, maiwee kani, yohwee ukundiiteiko nhai mwana iwee, yoweee!!! Yainge inechuma muchiuno umu, ende yainyatsokoira wena, ndakaikwesha mai iyi iyo haina kutora nguva kutunda, iniwo handina kutora nguva ndakanyanyonakirwa nekuti ndainge ndagara ndakatoimakawo, ndatunda kudaro mboro haina kurara, ndakabva ndaichinja style, ndokuirarisa pasi chaipo.

  Ndakaishadaburisa ndokutanga kuisvirira pacarpet ipapo asi painge pasiri confortable, zvekuti ndakaisvira till ndakunzwa kusvuuka mabvi ese aya, mai yaichemerera zvinekazeve zeve coz yaisada kuita ruzha manhingi.

  muchembere ambuya vachirova

  Mai this time yanga yondikoira back yakasimudza chiuno ichirova chikapa, inenge inobva kwamutoko ikoko uko nekuti ndokumwe kunoitwa zvechuma, apa chaindinyerekedza dumbu zvekuti haa ndakanakirwa.

  Ndakazoti papera kanguva kekuikoira ndazonzwa huronyo houya, tsinga dzese dzorwadza, ndobva ndaitundira muchibereko chaimo ipapo yakatundawo nekuti yakandibata zvinesimba ichitetsura kamhere ichindikochekera nemakumboese. Ndapedza yakasimuka zvikanzi waita basa mwanangu wayamura mweya wamwari, urambe wakadaro Born mkwasha.


  Kusvira gogo